۱۴۰۰,۰۳,۰۶

تحلیل قیمت ارز در ایران

نوسانات قیمت ارز در ایران همواره سایر بخش‌ های اقتصاد ما را نیز تحت تاثیر قرار داده